Klubové príspevky

Všetky klubové príspevky je potrebné platiť na transparentný účet klubu.

 • Výška klubového príspevku: 20 €/mesiac, od 1. mája 2019 – 25 €/mesiac. V prípade súrodencov poplatok za druhé a ďalšie dieťa 50 %,
  • Možnosti platby klubového príspevku:
   • Mesačne: 25 €,
   • Štvrťročne: 75 €,
   • Polročne: 150 €,
   • Ročne: 300 €,
 • Realizácia platby: do 15. dňa v mesiaci,
 • Do poznámky uviesť: meno a priezvisko dieťaťa,
 • Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platí (mm/rrrr),
 • IBAN transparentného účtu: SK98 0900 0000 0051 5227 6041.

Ďakujeme.